Avainsana: vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalain muutokset

Vuorotteluvapaan ehtoihin on tulossa tiukennuksia. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Uudistuksen taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamisesta ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisesta.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan jo syksyllä 2014. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotetaan 16 vuoteen ja vuorotteluvapaan kesto 100—360 kalenteripäivään. Vuorottelijalle säädetään yläikäraja, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella (ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin). Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että työssäoloaikaan lasketaan myös sellainen työssäoloaika tai työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä.

Vuorotteluvapaan ajalle palkattavan sijaisen kriteerit tiukentuvat myös. Sijaiseksi on esityksen mukaan palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin edellä mainitusta poiketen palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Jos vuorottelusopimus on tehty ennen muutetun lain voimaantuloa ja sopimuksen mukainen vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2014, vuorotteluvapaaseen sovelletaan nykyisiä säännöksiä.

Teksti: Työsuhdelakimies Anna Hellén