Työsuhteen päättämissopimus

Työsuhteen päättämiseen yhteisesti sopimalla voidaan päätyä esim. yt- neuvotteluiden aikana, tai muuten työsuhteen kestäessä, esimerkiksi työpaikalla ilmenneiden ristiriitojen johdosta. Ennen päättämissopimuksen allekirjoittamista on aina syytä ottaa yhteyttä liittoon sopimuksen tarkistamista varten.

Mitä tulee huomioida työsuhteen päättämisestä sovittaessa?

Työsuhteen päättämissopimus on vapaaehtoinen oikeustoimi. Päättämissopimukselle ei ole lainsäädännössä erityisiä säännöksiä. Sopimuksen pätevyyttä arvioidaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, kuten esimerkiksi oikeustoimilain kohtuullistamis- ja pätemättömyyssäännösten perusteella. Sopimuksen hyväksymistä ei kannata kiirehtiä, koska työsuhteen päättämissopimuksella on vaikutuksensa mm. työttömyysturvaan, eläkkeisiin ja verotukseen.

Lähtökohtaisesti työsuhteen päättäminen yhteisesti sopimalla johtaa aina 3 kuukauden karenssiin työttömyysturvassa. Työntekijällä tulee olla kohtuullinen aika perehtyä sopimukseen ja sen ehtoihin ennen allekirjoittamista, samana päivänä allekirjoittamista ei voida edellyttää. Sopimuksessa mainittavia asioita ovat ainakin sopimuksen osapuolet, sopimuksen tausta ja tarkoitus, työsopimuksen päättymiseen liittyvät yksityiskohdat, kuten työsuhteen päättymisajankohta ja työntekijän oikeus muun työn vastaanottamiseen välittömästi, sekä korvausten maksamisen ajankohdat.


Päättösopimuksesta huolimatta tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon

Päättösopimuksesta huolimatta tulee huomioida, että työntekijän tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos työntekijä on saanut yli puolen vuoden tukipaketin, ja ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi vasta puolen vuoden jälkeen, voidaan henkilön tulkita olleen pois työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa vasta työntekijän täytettyä uudelleen työttömyyspäivärahaa varten vaadittavan työssäoloehdon.
Päättösopimuksen vaikutus työttömyysturvaan, verotukseen ja eläkkeeseen

Päättämissopimuksen sisältöä, korvauksen tasoa ja työsuhteen päättämiseen johtanutta tilannetta tulee arvioida aina yksittäistapauksessa kokonaisuutena. Työntekijän kannalta sopimuksen on oltava sellainen, että se kattaa ehdottomasti vähintäänkin työttömyysturvan karenssiajan, vähemmästä ei edes kannata neuvotella. Lisäksi on huomioitava päättämissopimuksen mahdollinen vaikutus päivärahan korotusosiin. Näitä ei makseta, jos henkilö on sopimuksella sopinut työsuhteen päättämisestä. Verotuksen kannalta työntekijän kannattaa huomioida se, että tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan.
Työsuhteen päättämissopimuksen perusteella maksettava kertakorvaus ei kerrytä työntekijän eläkettä, vaikka se onkin saajalleen veronalaista tuloa.

Mitä ehtoja työsuhteen jälkeiseen aikaan voidaan kohdistaa ja mitkä ovat sopimusrikkomuksen seuraukset?

Työsuhteen päättämissopimuksella sovitaan useimmiten siitä, että työntekijä sitoutuu pitämään salassa työsuhteen päättymissopimuksen ehdot, sekä sen solmimiseen johtaneet neuvottelut. Lisäksi voidaan sopia salassapitovelvollisuudesta liike- ja ammattisalaisuuksien osalta. Salassapitovelvoitteen rikkomisesta voidaan sopia sanktiona erillinen sopimussakko.

Teksti: Työsuhdelakimies Anna Hellén