Vuosilomapalkka ja sairastuminen vuosilomalla

Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka

Keskipäiväpalkkaan perustuvaa vuosiloman laskentatapaa noudatetaan silloin, jos työskentelee sopimuksen mukaisesti säännöllisesti vähintään 14 päivänä kuukaudessa, ja palkkaus määräytyy tunti- ja/tai suorituspalkalla. Vuosilomapalkkaa laskettaessa perusteena on keskimääräinen päiväpalkka (keskipäiväpalkka), joka kerrotaan vuosilomalain mukaisella kertoimella. Keskipäiväpalkka saadaan siten, että lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka jaetaan tehtyjen työpäivien lukumäärällä.

Prosenttiperusteinen lomapalkan laskenta

Vuosilomalain perusteella muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa työtä tekevän työntekijän vuosilomapalkka on 9 prosenttia taikka työsuhteen jatkuttua lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Lomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka, jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa töistä palkattomasti esim. äitiysvapaan-, vanhempainvapaan tai sairauden johdosta.

Vuosilomalla sairastaminen

Vuosilomalain perusteella jos on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Näiden omavastuupäivien osalta työntekijäjärjestöt selvittelevät sitä vastaako tämä nykyinen laki voimassaolevaa EU-oikeutta. Jos sairastut loman aikana, kannattaa pyytää liitosta tarkempia toimintaohjeita tilanteessa.

Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Vuosilomalain uudistustarpeita selvitetään

Työ- ja elinkeinoministeriössä on työryhmä, joka selvittelee työaikasääntelyä. Työaikasääntely koostuu työaika- ja vuosilomalain säännöksistä. Lainsäädäntöä tarkastellaan isompana kokonaisuutena, ensi vaiheessa selvittelyssä ovat työaikalain säännökset. Osana kokonaisuuttaa selvitellään kuitenkin myös vuosilomalain uudistamistarpeita. Vuosilomalain muutostarpeiden osalta työryhmän työn on tarkoitus valmistua kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Teksti: Lakimies Anna Kytömaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *